گزارش بازدید دوره ای شهرستان حاجی آباد


تاریخ ارسال :

۲۹ شهريور ۱۳۹۸

گزارش بازدید دوره ای شهرستان حاجی آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:در تاریخ بیست و هفتم شهریور ماه ، کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت یک مورد بازدید از کارگزار توزیع کود در شهرستان حاجی آباد انجام داده و نسبت به نظارت بر رعایت قیمت های مصوب کودهای غیریارانه ای شرکت ، اعلام وصول به موقع و ثبت فروش در دفاتر مخصوص حواله ها ، انبارداری و چیدمان مناسب نظافت انبار و توزیع کود طبق دستورالعمل های شرکت با حواله های مدیریت جهاد کشاورزی به کارگزار داد ، اقدام نموده است.