گزارش بازدید دوره ای کارگزاران شهرستان میناب


تاریخ ارسال :

۱۹ شهريور ۱۳۹۸

گزارش بازدید دوره ای کارگزاران شهرستان میناب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:در تاریخ هفدهم شهریور ماه ، کارشناس واحد فنی و کنترل کیفی این مدیریت 2 مورد بازدید از کارگزاران توزیع کود شهرستان میناب انجام داده و موارد مربوطه به رعایت قیمت های مصوب کود های غیریارانه ای شرکت ، اعلام وصول به موقع و ثبت فروش در دفاتر مخصوص حواله ها ، انبارداری و چیدمان مناسب ، نظافت انبار و توزیع کود طبق دستورالعمل های شرکت با حواله های مدیریتهای جهاد کشاورزی ، بررسی و چک گردید.