سه مقاله با محوريت اقتصاد مقاومتی


تاریخ ارسال :

۲۸ فروردين ۱۳۹۶

سه مقاله با محوريت اقتصاد مقاومتی

تهيه و تنظيم مقالات :رحمان امامي كارشناس ارشد و مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران"22 راهكار عملياتی برای اجرای اقتصاد مقاومتی"

"بخش كشاورزی پيشتاز در توليد و اشتغال با سلاح اقتصاد مقاومتی"

" تححق اقتصاد مقاومتی با رونق توليدات داخلی و افزايش اشتغال"