آشنایی با کودهای رایج در کشت برنج


تاریخ ارسال :

۶ تير ۱۳۹۷

آشنایی با کودهای رایج در کشت برنج

تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندرانکلیک کنید