13 اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب آز آنها


تاریخ ارسال :

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

13 اشتباه مهلک مدیران و طریقه اجتناب آز آنها

مترجم: لعیا موساییروابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کلیک کنید