اولين كارگروه تخصصی بازاريابی و فروش در اصفهان

.

اولین کارگروه تخصصی کارشناسی با حضور جناب آقای مهندس صفايی مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان اصفهان و كارشناسان مرتبط پیرامون بازاریابی و فروش نهاده های كشاورزی و همچنین بررسی وضعیت مزارع تکثیر بذر و نیز  فعالیتهای باشگاه کشاورزان برگزار گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید