برگزاری جلسه مزایده ملک نیشابور در استان خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، در روز یکشنبه مورخ 98/02/22 جلسه مزایده ملک نیشابور از طریق سامانه الکترونیک دولت در دفتر مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی با اعضاء کمیسیون برگزار گردید . با توجه به مراجعه به سایت سامانه الکترونیک دولت و پیگیریهای لازم هیچ گونه پیشنهادی در خصوص ملک مذکور  روئیت نشد ، لذا مقرر گردید نسبت به تجدید مزایده ملک فوق الاشاره اقدام مجدد صورت انجام پذیرد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید