تامین وارسال12565تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کرمانشاه وسایراستانهای کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردازابتدای اردیبهشت ماه سال جاری تانیمه ماه باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار12565تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه  جهت بهره برداران سطح استان کرمانشاه وسایراستانهای کشورتامین وارسال نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید