کشت پائیزه استان همدان

تأمین بیش از بیست و هشت هزار تن کود شیمیایی ازته برای کشت های پاییزه استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

مقدار بیست و هشت هزار تن کود شیمیایی ازته از ابتدای تیرماه تا هفدهم آبانماه سالجاری برای کشت های پاییزه استان همدان تأمین شده است.

این خبر را آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت در این مدت حدود بیست و چهار هزار تن کود شیمیایی ازته بین کشاورزان توزیع شده است و حدود چهار هزار تن نیز در حال حمل از مبادی و انبارهای سازمانی به مقاصد کارگزاران استان همدان می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید