عملکرد بازرسی تیر ماه 99

گزارش بازرسی و نظارت برکودهای تولید داخل

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

در راستای نظارت و کنترل برمحصولات تولیدی پتروشیمیها در تیرماه امسال مجموعا"89000تن کود اوره به استانها حمل و ارسال شده است و جهت نظارت بیشتر برکودهای اوره تولیدی پتروشیمیها در مجموع 7مورد بازدید و نمونه برداری  در انبارهای پتروشیمیها  انجام شده است و آنالیز نمونه های اخذ شده مناسب اعلام شده است همچنین 6نمونه کود اوره درانبارهای استان ها در مقاصد بصورت پایش نمونه برداری گردیده و آنالیز  نمونه های اخذ شده در مقاصد نیز مناسب اعلام شده است 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید