عنوان: آگهی تجدیدمزایده عمومی یک مرحله یی(دونوبت)

مهلت دریافت سند: ۲۵ آذر ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله یی 

نوبت اول

آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله یی 

نوبت دوم