عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه 9000 تن انواع نهاده ها در استان زنجان

مهلت دریافت سند: ۲۴ آبان ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری