عنوان: فراخوان تولیدکودهای فسفاته و پتاسه دراستان چهارمحال و بختیاری

مهلت دریافت سند: ۳۰ مهر ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مناقصه نهاده های کشاورزی