عنوان: آگهی مزایده دوقطعه زمین

مهلت دریافت سند: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

منتشر کننده: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

سازمان مرتبط: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی
نوع: مزایده