عنوان: تجدید مزایده مواد حاصل از بوجاری بذور گندم در زابل و ایرانشهر

مهلت دریافت سند: ۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده