عنوان: عملیات حمل و تخلیه 250000 تن کود شیمیایی اوره از کرمانشاه

مهلت دریافت سند: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری