عنوان: عملیات حمل، تخلیه و بارگیری 15000 تن انواع نهاده ها از زنجان

مهلت دریافت سند: ۲۴ بهمن ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری