عنوان: مزایده فروش یک قطعه زمین در استان زنجان

مهلت دریافت سند: ۱۲ دي ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده