عنوان: تجدید مزایده یک قطعه زمین در خراسان رضوی

مهلت دریافت سند: ۴ دي ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده