عنوان: آگهی تجدید مزایده فروش مقدار 936 تن کود شیمیایی ته انباری و ضایعاتی موجود در شرکت در استان سیستان و بلوچستان (انبار زاهدان)

مهلت دریافت سند: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده