عنوان: آگهی مناقصه بین المللی خرید مقدار 5 %-/+ 2X30000 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله فله

مهلت دریافت سند: ۱۹ آذر ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی