عنوان: حمل داخلی دریایی 315000 تن کود اوره گرانوله از عسلویه

مهلت دریافت سند: ۱۰ تير ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری