عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (شرایط و فرمت قرارداد) مربوط به واگذاری انجام امور حفاظتی و نگهبانی به پیمانکار واجد شرایط در استان هرمزگان

مهلت دریافت سند: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه