عنوان: آگهی مناقصه واگذاری عملیات بارگیری ،حمل ،تخلیه مقدار40000تن انواع نهاده های کشاورزی از انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی به پیمانکار واجد شرایط

مهلت دریافت سند: ۱۳ خرداد ۱۳۹۸

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری