عنوان: مناقصه حفاظت فیزیکی در یزد

مهلت دریافت سند: ۹ خرداد ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه