عنوان: آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 697/35 متر مربع - استان خراسان رضوی

مهلت دریافت سند: ۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده