عنوان: مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در سنندج

مهلت دریافت سند: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه