عنوان: عملیات حمل، تخلیه و بارگیری 12000 تن انواع نهاده ها از زنجان

مهلت دریافت سند: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه