عنوان: حراج 150 هزار کیلو بذر گندم بوجاری نشده در بندرعباس

مهلت دریافت سند: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده