عنوان: آگهی مناقصه مربوط به واگذاری امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی به پیمانکاران واجد شرایط استان البرز

مهلت دریافت سند: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه