عنوان: آگهی مناقصه عمومی بین المللی خرید 3x30000+/-%5 سوپر فسفات تریپل گرانوله (GTSP) فله

مهلت دریافت سند: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بین المللی