عنوان: مناقصه تخلیه بارگیری و کیسه گیری 350 هزار تن کود شیمیایی از بندر امام (ره)

مهلت دریافت سند: ۲۵ بهمن ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری