عنوان: مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری گندم

مهلت دریافت سند: ۱۸ بهمن ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده