عنوان: آگهی مزایده فروش ضایعات حاصله از بوجاری (گندم و جو) - استان مرکزی

مهلت دریافت سند: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده