عنوان: مزایده 350 تن بذر گندم بوجاری نشده در زنجان

مهلت دریافت سند: ۲ بهمن ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده