عنوان: مزایده مواد حاصل از بوجاری گندم و جو در شهرکرد

مهلت دریافت سند: ۶ بهمن ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده