عنوان: تجدید مناقصه حمل ریلی 200 هزارتن انواع کود از مبادی و پتروشیمی ها

مهلت دریافت سند: ۱۸ دي ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری