عنوان: مزایده اجاره یک باب انبار

مهلت دریافت سند: ۶ دي ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده