عنوان: مناقصه خرید 4 میلیون کیسه خالی از تولید کنندگان داخلی

مهلت دریافت سند: ۳ دي ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری