عنوان: بارگیری، حمل و تخلیه 7500 تن انواع نهاده ها در گلستان

مهلت دریافت سند: ۲۶ آذر ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری