عنوان: تجديد مناقصه امور خدمات و پشتيباني در خراسان رضوي

مهلت دریافت سند: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه