عنوان: آگهی نوبت دوم حراج کود اوره ضایعاتی

مهلت دریافت سند: ۶ آبان ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده