عنوان: تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی در جیرفت

مهلت دریافت سند: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه