عنوان: تجدید مناقصه امور حفاظت فیزیکی در شیراز

مهلت دریافت سند: ۱۲ مرداد ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه