عنوان: آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله یی نوبت اول، عملیات بارگیری، حمل و نقل

مهلت دریافت سند: ۲۰ مرداد ۱۳۹۷

منتشر کننده: روابط عمومی و اموربین الملل

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری