عنوان: آگهی مناقصه عمومی مربوط به واگذاری امور حفاظت فیزیکی به پیمانکاران واجد شرایط- استان سیستان و بلوچستان

مهلت دریافت سند: ۱ خرداد ۱۳۹۷

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مناقصه