عنوان: مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در کرج

مهلت دریافت سند: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: متفرقه