عنوان: مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی در بندرعباس

مهلت دریافت سند: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری