عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار ده هزار تن انواع نهاده ها از کرج

مهلت دریافت سند: ۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری