عنوان: مناقصه حمل و تخلیهمقدار 300/000 تن انواع نهااده ها از پتروشیمی مرودشت

مهلت دریافت سند: ۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری